UBND tỉnh công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

UBND tỉnh công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Hải Hà

;

Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1116/QĐ-UBND v/v công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Hải Hà.

Tệp đính kèm: Văn bản số 1116/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.