Tổ chức bộ máy của TX Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của TX Quảng Yên

;

BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY:

A

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi,
Bí thư Thị ủy

 

A

Đồng chí Trần Đức Thắng,
Chủ tịch UBND thị xã

Đồng chí Vũ Văn Tấn

Đồng chí Nguyễn Văn Dụng

Đồng chí Chu Đàm Nguyên

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc

Đồng chí Hoàng Quốc Văn

Đồng chí Khúc Thành Dư

Đồng chí Bùi Thị Hương

Đồng chí Vũ Đức Hưởng

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến

Đồng chí Phạm Văn Hùng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TX QUẢNG YÊN:

                                                  2- Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Bí thư Thị ủy

                                                  3- Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

                                                  4- Đồng chí Vũ Văn Tấn

                                                  5- Đồng chí Nguyễn Văn Dụng

                                                  6- Đồng chí Chu Đàm Nguyên

                                                  7- Đồng chí Nguyễn Văn Bắc

                                                  8- Đồng chí Hoàng Quốc Văn.

                                                  9- Đồng chí Khúc Thành Dư.

                                                  10- Đồng chí Bùi Thị Hương.

                                                  11- Đồng chí Vũ Đức Hưởng.

                                                  12- Đồng chí Lê Mạnh Tuyến.

                                                  13- Đồng chí Phạm Văn Hùng.

                                                  14- Đồng chí Đặng Tiến Hải

                                                  15- Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng

                                                  16- Đồng chí Lưu Thanh Phương

                                                  17- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba

                                                  18- Đồng chí Nguyễn Văn Khanh

                                                  19- Đồng chí Vũ Thị Thanh

                                                  20- Đồng chí Vũ Công Soạn

                                                  21- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy

                                                  22- Đồng chí Hoàng Văn Sơn

                                                  23- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc

                                                  24- Đồng chí Trần Anh Đức

                                                  25- Đồng chí Nguyễn Đức Thường

                                                  26- Đồng chí Lê Thị Thật Hay

                                                  27- Đồng chí Nguyễn Thái Sơn

                                                  28- Đồng chí Vũ Đức Hoàn

                                                  29- Đồng chí Phạm Văn Tất

                                                  30- Đồng chí Phạm Văn Lưu

                                                  31- Đồng chí Lê Văn Hướng

                                                  32- Đồng chí Đống Văn Đô

                                                  33- Đồng chí Lê Đức Trà

                                                  34- Đồng chí Lê Văn Tháp

                                                  35- Đồng chí Nguyễn Xuân Lượng

                                                  36- Đồng chí Bùi Tố Dưỡng

                                                  37- Đồng chí Vũ Ngân Hà

                                                  38- Đồng chí Hoàng Thu Hiền

                                                  39- Đồng chí Vũ Sơn Lâm

                                                  40- Đồng chí Phạm Văn Sơn

                                                  41- Đồng chí Nguyễn Kiên Cường

                                                  42- Đồng chí Bùi Văn Thắng

                                                  43- Đồng chí Nguyễn Thành Trung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ:

A

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi
Chủ tịch HĐND thị xã

 

A
Đồng chí Bùi Thị Hương,
Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 

A

Đồng chí Lưu Thanh Phương,
Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Đồng chí Chu Đàm Nguyên,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ

A
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc,
Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ QUẢNG YÊN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021:

                                                           1- Hoàng Quốc Văn

                                                           2- Đỗ Văn Vui

                                                           3- Nguyễn Thị Thúy

                                                           4- Vũ Đình Lâm

                                                           5- Bùi Thị Hương

                                                           6- Vũ Thị Quỳnh Giao

                                                           7- Vũ Hồng Phúc

                                                           8- Nguyễn Gia Lịch (Đại đức Thích Thanh Lịch)

                                                           9- Lê Đức Trà

                                                           10- Lê Sỹ Điệp

                                                           11- Lê Mạnh Tuyến

                                                           12- Vũ Ngân Hà

                                                           13- Vũ Thị Lâm

                                                           14- Nguyễn Văn Hồi

                                                           15- Nguyễn Thị Thanh Vân

                                                           16- Đống Văn Đô

                                                           17- Vũ Thị Thanh

                                                           18- Vũ Đức Hưởng

                                                           19- Đinh Văn Xuân

                                                           20- Hoàng Thị Lương

                                                           21- Nguyễn Văn Khanh

                                                           22- Nguyễn Thanh Bình

                                                           23- Đỗ Mạnh Hùng

                                                           24- Nguyễn Văn Bắc

                                                           25- Hoàng Thu Hiền

                                                           26- Ngô Kim Tuyền

                                                           27- Vũ Thị Hoa

                                                           28- Bùi Thị Minh Huế

                                                           29- Nguyễn Quốc Lương

                                                           30- Chu Đàm Nguyên

                                                           31- Phạm Văn Tất

                                                           32- Vũ Ngọc Hùng

                                                           33- Lưu Thanh Phương

                                                           34- Ngô Hùng Dũng

                                                           35- Trần Đức Thắng

                                                           36- Hoàng Văn Sơn

                                                           37- Hoàng Thị Chiến

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ:

A

Đồng chí Trần Đức Thắng,
Chủ tịch UBND thị xã

 

A
Đồng chí Vũ Đức Hưởng,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND thị xã

 

A
Đồng chí Lê Mạnh Tuyến,
Phó Chủ tịch UBND thị xã

Nguồn: QNP

.
.
.
.