Chế độ, chính sách (Huyện Ba Chẽ) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (Huyện Ba Chẽ)

;

Về việc giải thể Hội Cựu thanh niên xung phong

Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc giải thể Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Chẽ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 747/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.