Chế độ, chính sách (Huyện Hải Hà) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (Huyện Hải Hà)

;

Về việc mở mới các điểm xuất hàng

Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 829/UBND-TM1 về việc mở mới các điểm xuất hàng tại điểm nhà Văn hóa xã Quảng Đức và các mốc 1337 và 1333 thuộc xã Quảng Sơn thuộc huyện Hải Hà.

Tệp đính kèm: Công văn số 829/UBND-TM1

Nguồn: QNP

.
.
.
.