Chế độ, chính sách (tỉnh Quảng Ninh) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (tỉnh Quảng Ninh)

;
Tiếp tục rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí
 
Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1678/UBND-VX1 về việc tiếp tục rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.
 
Tệp đính kèm: Công văn số 1678/UBND-VX1
 
Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
 
Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 458/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.