Chế độ, chính sách (huyện Cô Tô) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (huyện Cô Tô)

;

Phê duyt Điu l Hi Du lch Cô Tô

Ngày 13/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2270/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Cô Tô.

Tệp đính kèm: Quyết định 2270/QĐ-UBND

V/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến

Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1388/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến thuộc đảo Cô Tô lớn, huyện Cô Tô.

Tệp đính kèm: Quyết định 1388/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1218/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.