Chế độ, chính sách (Huyện Đầm Hà) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (Huyện Đầm Hà)

;
V vic hy b Quy hoch chi tiết t l 1/500 Ca hàng bán l xăng du ti thôn Ba Nht
 
Ngày 18/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Ba Nhất, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
 

V vic hy b Quy hoch chi tiết t l 1/500 Trang tri chăn nuôi ln công ngh cao ti xã Tân Lp

Ngày 18/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

 
V vic thu hi đt ca Công ty CP Thương mi và đu tư M Vit giao cho UBND huyn Đm Hà qun lý
 
Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc thu hồi 633.702,2 m2 đất của Công ty CP Thương mại và đầu tư Mỹ Việt tại xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà (đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 12/9/2006) giao cho UBND huyện Đầm Hà quản lý.
 
 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất

Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đầm Hà.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1265/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất mặt nước
 
Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc thu hồi đất mặt nước đã cho Công ty CP xây dựng và thương mại Minh Sơn thuê tại Quyết định 772/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh để khai thác cát làm vật liệu san lấp mặt bằng tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà.
 

Giải quyết vướng mắc dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao

Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà.

Tệp đính kèm: Thông báo số 51/TB-UBND

Về việc thu hồi 41,4m2 đất tại thị trấn Đầm Hà

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thu hồi 41,4m2 đất tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà của Công ty TNHH Quốc Toàn do tự nguyện trả lại đất theo quy định tại khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Tệp đính kèm: Quyết định số 466/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.