Chế độ, chính sách (huyện Bình Liêu) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (huyện Bình Liêu)

;

V/v Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình Liêu đã có thành tích xuất sắc trong công tác,phong trào thi đua năm học 2016-2017

Ngày 14/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3125/QĐ-UBND v/v Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 08 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể,tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 11 cá nhân phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình Liêu đã có thành tích xuất sắc trong công tác,phong trào thi đua năm học 2016-2017.

Tệp đính kèm: Quyết định 3125/QĐ-UBND

Về việc thu hồi, điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất và chuyển sang thuê đất cho Công ty CP đầu tư phát triển Tài Nguyên

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc thu hồi, điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất và chuyển sang thuê đất cho Công ty CP đầu tư phát triển Tài Nguyên để quản lý, trồng và phát triển rừng tại huyện Bình Liêu”.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1780/QĐ-UBND

V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1373/QĐ-UBND v/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Liêu.

Tệp đính kèm: Quyết định 1373/QĐ-UBND

Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác năm 2016

Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 521/QĐ-UBND v/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 11 tập thể, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân thuộc huyện Bình Liêu có thành tích trong công tác năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định 521/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.