Chế độ, chính sách (huyện Cô Tô) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (huyện Cô Tô)

;

V/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 đảo Thanh Lân

Ngày 10/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3086/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 đảo Thanh Lân, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Tệp đính kèm: Quyết định 3086/QĐ-UBND

V vic thu hi 521,4m2 đt ca Ban qun lý Dch v công ích huyn Cô Tô

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc thu hồi 521,4m2 đất của Ban quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô (trước đây là Ban quản lý Cảng huyện Cô Tô) đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 541660 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1370 ngày 04/02/2005 giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cô Tô quản lý.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2580/QĐ-UBND

V vic thu hi 457,5 m2 đt ca Ban qun lý Dch v công ích huyn Cô Tô

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc thu hồi 457,5 m2 đất của Ban quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô (trước đây là Ban quản lý Cảng huyện Cô Tô) đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô quản lý.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2590/QĐ-UBND

Phê duyt Điu l Hi Du lch Cô Tô

Ngày 13/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2270/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Cô Tô.

Tệp đính kèm: Quyết định 2270/QĐ-UBND

V/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến

Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1388/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến thuộc đảo Cô Tô lớn, huyện Cô Tô.

Tệp đính kèm: Quyết định 1388/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1218/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.