Chế độ, chính sách (Huyện Hải Hà) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (Huyện Hải Hà)

;

V/v Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017

Ngày 16/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3157/QĐ-UBND v/v Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 13 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 20 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà đã có thành tích xuất sắc trong công tác  và phong trào thi đua năm học 2016-2017.

Tệp đính kèm: Quyết định 3157/QĐ-UBND

V vic x lý vi phm trong lĩnh vc khoáng sn, môi trường

Ngày 17/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5128/UBND-CN về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường đối với các đơn vị trên địa bàn huyện Hải Hà.

Tệp đính kèm: Công văn số 5128/UBND-CN

Thuê đt tr tin thuê đt hàng năm đ làm Ca hàng bán l xăng du ti xã Đường Hoa

Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2283/QĐ-UBND v/v  Thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Huyền cho Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh tiếp tục thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để làm Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.

Tệp đính kèm: Quyết định 2283/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Dự toán chi phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Bắc thị trấn Quảng Hà

Ngày 18/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự toán chi phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Bắc thị trấn Quảng Hà tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà thuộc khu B3 Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1562/QĐ-UBND

V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1374/QĐ-UBND v/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hải Hà.

Tệp đính kèm: Quyết định 1374/QĐ-UBND

Quy hoạch chi tiết dự án xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và cung cấp thực phẩm an toàn

Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1157/QĐ-UBND về việc chấp thuận địa điểm cứu lập quy hoạch chi tiết dự án xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và cung cấp thực phẩm an toàn tại thôn 4, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1157/QĐ-UBND

Về việc mở mới các điểm xuất hàng

Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 829/UBND-TM1 về việc mở mới các điểm xuất hàng tại điểm nhà Văn hóa xã Quảng Đức và các mốc 1337 và 1333 thuộc xã Quảng Sơn thuộc huyện Hải Hà.

Tệp đính kèm: Công văn số 829/UBND-TM1

Nguồn: QNP

.
.
.
.