Chế độ, chính sách (tỉnh Quảng Ninh) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (tỉnh Quảng Ninh)

;
Về việc phê duyệt Đề án "hỗ trợ cải thiện hiệu quả Quản trị và Hành chính công..."
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3051/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "hỗ trợ cải thiện hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh QN giai đoạn 2017 - 2020".
 
 
Về việc ủy quyền điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách
 
Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc ủy quyền điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách.
 
 
V vic phân công công vic ca Ch tch, các Phó Ch tch và các y viên y ban nhân dân tnh
 
Ngày 18/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
Về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư
 
Ngày 25/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng giai đoạn 2017-2020.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 1281/QĐ-UBND
 
Ban hành quy đnh qun lý cht thi rn thông thường
 
Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1613/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
V/v Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 
Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn 3075/UBND-XD1 v/v Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
 
Tệp đính kèm: Công văn 3075/UBND-XD1
 
V/v Ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
 
Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1416/QĐ-UBND v/v Ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh QN được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 1416/QĐ-UBND
 
V/v triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng
 
Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 3064/KH-UBND về việc triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh QN.
 
Tệp đính kèm: Kế hoạch số 3064/KH-UBND
 
Kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã
 
Ngày 26/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016.
 
 
Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
 
Ngày 19/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2634/UBND-TH6 về việc tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Tệp đính kèm: Công văn số 2634/UBND-TH6
 
Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng các loại vác xin cho gia súc, gia cầm
 
Ngày 18/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2594/UBND-NLN3 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng các loại vác xin cho gia súc, gia cầm đợt I/2017 và thực hiện tháng cao điểm tiêm phòng vác xin phòng ngừa bệnh Dại năm 2017.
 
Tệp đính kèm: Công văn số 2594/UBND-NLN3
 
Về việc tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật
 
Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Tệp đính kèm: Quyết định số 1154/QĐ-UBND
 
Về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu
 
Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai 
 
Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2017.
 
 
Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao
 
Ngày 12/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2408/UBND-VX1 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5.
 
Tệp đính kèm: Công văn số 2408/UBND-VX1

Tặng Bằng khen cho 62 Công nhân tiên tiến tiêu biểu năm 2016

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 62 Công nhân tiên tiến tiêu biểu năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1086/QĐ-UBND

Danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1085/QĐ-UBND

Tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể, tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 51 cá nhân

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể, tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” năm 2016.

 
Quảng Ninh có 11 xã, thị trấn được công nhận là xã đảo

Ngày 07/04/2017,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg Về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 425/QĐ-TTg

Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
 
Ngày 07/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 1) thuộc Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
 
 
Về phê duyệt bổ sung 02 cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ba Chẽ vào Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh 
 
Ngày 27/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung 02 cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ba Chẽ vào Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
 
 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư bổ sung các trang thiết bị cho phòng thí nghiệm
 
Ngày 24/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư bổ sung các trang thiết bị cho phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.
 

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Ngày 24/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Báo cáo số 37/BC-UBND

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí
 
Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1678/UBND-VX1 về việc tiếp tục rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.
 
Tệp đính kèm: Công văn số 1678/UBND-VX1
 
Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
 
Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 458/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.