Chế độ, chính sách (TP Móng Cái) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TP Móng Cái)

;

V/v Giao đất cho Báo Quảng Ninh theo hình thức không thu tiền sử dụng đất để làm Văn phòng đại diện

Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3074/QĐ-UBND v/v Giao đất cho Báo Quảng Ninh theo hình thức không thu tiền sử dụng đất để làm Văn phòng đại diện Báo Quảng Ninh tại Móng Cái tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định 3074/QĐ-UBND
 
V/v công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ Thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo TP Móng Cái đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3059/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 12 tập thể, tặng Cờ Thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 13 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Móng Cái đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017.
 

V vic Phê duyt Kế hoch la chn nhà thu d án: x lý ô nhim môi trường do hóa cht bo v thc vt tn lưu

Ngày 25/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại kho Hợp tác xã nông nghiệp Bình Ngọc, thôn 3, xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2892/QĐ-UBND

D án sa cha hư hng nn, mt đường và các công trình trên tuyến ĐT.335

Ngày 13/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2705/QĐ-UBND

V vic thu hi đt ca Trung tâm y tế d phòng tnh Qung Ninh 

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh cho Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để sử dụng vào mục đích làm Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm dịch y tế Móng Cái 1 tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2650/QĐ-UBND

V vic cho Trung tâm kim dch y tế quc tế Qung Ninh

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc cho Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích làm Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm dịch y tế Móng Cái 1 tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2641/QĐ-UBND

V vic cho Công ty c phn xăng du cơ khí Cái Lân thuê đt

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần xăng dầu cơ khí Cái Lân thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để sử dụng vào mục đích làm Cửa hàng xăng dầu tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2637/QĐ-UBND

V vic giao đt cho Cc Hi quan tnh Qung Ninh

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND về việc giao đất cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo hình thức không thu tiền sử dụng đất để làm Nhà làm việc Đội kiểm soát liên hợp số 1 thuộc Đội kiểm soát Hải quan số 1 tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2636/QĐ-UBND

V vic điu chnh thi gian thuê đt cho Công ty TNHH Minh Li

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian thuê đất cho Công ty TNHH Minh Lời theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để sử dụng vào mục đích làm Văn phòng làm việc tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2582/QĐ-UBND

V vic thu hi đt ca Doanh nghip tư nhân Mnh Cường

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Cường cho Công ty cổ phần thương mại Trung Anh thuê đất theo phương thức thuê đất trả tiền hàng năm để sử dụng vào mục đích làm Nhà văn phòng, xưởng sản xuất và kho chứa hàng tại Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2581/QĐ-UBND

V vic gia hn thi gian thuê đt cho Công ty trách nhim hu hn mt thành viên Duyên Hi

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duyên Hải Quảng Ninh để sử dụng theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm vào mục đích làm Cửa hàng miễn thuế tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2576/QĐ-UBND

Về vic phê duyt kế hoch la chn nhà đu tư thc hin d án cp nước tp trung

Ngày 30/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng (BOT).

Tệp đính kèm: Quyết định số 2462/QĐ-UBND

V vic thu hi, hy b Quy hoch chi tiết xây dng t l 1/500 D án khu dân cư đô th ti khu 8, phường Hi Hòa

Ngày 29/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2459/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khu dân cư đô thị tại khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2459/QĐ-UBND

Thu hi, hy b Quy chi tiết xây dng (t l 1/2000) khu đô th - du lch và thương mi Phượng Hoàng

Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2281/QĐ-UBND v/v Thu hồi, hủy bỏ Quy chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu đô thị - du lịch và thương mại Phượng Hoàng tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo QĐ số 2452/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 2281/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất 

Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh; giao cho Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh tiếp tục thuê để sử dụng vào mục đích làm Trung tâm xúc tiến việc làm và kinh doanh nhà nghỉ tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1263/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 
Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư xây dựng biển quảng cáo tấm lớn cho các sản phẩm nông sản đã xây dựng thương hiệu đặt tại huyện Tiên Yên và thành phố Móng Cái.
 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1109/QĐ-UBND

Giao đất không thu tiền sử dụng đất để làm Nhà thờ họ giáo Móng Cái, tại xã Hải Xuân

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 920/QĐ-UBND v/v Giao đất cho Giáo xứ Xuân Ninh - Giáo phận Hải Phòng theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất để làm Nhà thờ họ giáo Móng Cái, tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định 920/QĐ-UBND

Phê chuẩn kết quả miễn nhiễm Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 916/QĐ-UBND v/v Phê chuẩn kết quả miễn nhiễm Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tệp đính kèm: Quyết định 916/QĐ-UBND

Đề án thuê môi trường rừng để đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ tại xã Vĩnh Trung

Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thuê môi trường rừng để đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ tại xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 435/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Ninh

Ngày 09/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Ninh để sử dụng theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm vào mục đích làm hiệu thuốc và trạm đại diện tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 690/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh (được thuê đất theo Quyết định số 746/QĐ-UB ngày 17/3/2000 của UBND Tỉnh) cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Qufico tiếp tục thuê để sử dụng vào mục đích làm Trung tâm giao dịch xuất nhập khẩu tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 652/QĐ-UBND

Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2016

Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 15 tập thể, tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân thuộc thành phố Móng Cái có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 543/QĐ-UBND

Đầu tư Dự án nâng cấp chất lượng rừng sản xuất 

Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1022/UBND-NLN2 về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp chất lượng rừng sản xuất thuộc lưu vực hồ Tràng Vinh và hồ Quất Đông, thành phố Móng Cái giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm: Công văn số 1022/UBND-NLN2

Nguồn: QNP

.
.
.
.