Chế độ, chính sách (Huyện Ba Chẽ) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (Huyện Ba Chẽ)

;

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện Ba Chẽ

Ngày 15/08/2018, UBND Huyện Ba Chẽ ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Ba Chẽ theo Quyết định số 1717/2018/QĐ-UBND. Quyết định có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 04/02/2015, Quyết định số 2787a/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND Huyện ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng; sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác Thia đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.

Tệp đính kèm:Quyết định số 1717/2018/QĐ-UBND ngày 15/08/2018 của UBND HUyện Ba Chẽ ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.

Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ Thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017

Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 05 tập thể, tặng Cờ Thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3055/QĐ-UBND

Xây dng tr s làm vic Chi cc Thuế huyn Ba Ch

Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ba Chẽ tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1854/QĐ-UBND

Về việc giải thể Hội Cựu thanh niên xung phong

Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc giải thể Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Chẽ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 747/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.