Chế độ, chính sách (tỉnh Quảng Ninh) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (tỉnh Quảng Ninh)

;
Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
 
Ngày 15/11/2018, Liên ngành Nội vụ- Tài chính- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh ban hành Hướng dẫn số 01/HDLN/SNV-STC-BHXH về thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01/HDLN-SNV-STC-BHXH ngày 11/7/2017 của liên ngành Nội vụ- Tài chính- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Quy định tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4700/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
 
 
Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
Ngày 22/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2018, thay thế Quyết định số 1323/2013/QĐ-UBND ngày 23/05/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
 
Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 654/2012/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 của UBND tỉnh.
 
Quy định khen thưởng lực lượng công an xã, Bảo vệ dân phố, và phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quy định khen thưởng lực lượng công an xã, Bảo vệ dân phố, và phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 717/2011/QĐ-UBND ngày 15/03/2011 của UBND tỉnh.
 
Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
Ngày 01/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 334/2015/QĐ-UBND ngày 04/2/2015 của UBND tỉnh.
 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 
Ngày 15/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Báo cáo số 143/BC-UBND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2018.
Tệp đính kèm: Báo cáo số 143/BC-UBND
 
Về phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 
Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3392/QĐ-UBND v/v Hiệu chỉnh quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3392/QĐ-UBND
 
Chuyển đổi diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất 
 
Ngày 22/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3212/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, chuyển đổi diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp
 
Ngày 10/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND v/v Thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh ra khỏi khu dân cư.
 
Tệp đính kèm: Chỉ thị 10/CT-UBND
 
Đề án "hỗ trợ cải thiện hiệu quả Quản trị và Hành chính công
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3051/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "hỗ trợ cải thiện hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh QN giai đoạn 2017-2020".
 
 
 
t Đề án "hỗ trợ cải thiện hiệu quả Quản trị và Hành chính công..."
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3051/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "hỗ trợ cải thiện hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh QN giai đoạn 2017 - 2020".
 
 
Ủy quyền điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách
 
Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc ủy quyền điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách.
 
 
Phân công công vic ca Ch tch, các Phó Ch tch và các y viên y ban nhân dân tnh
 
Ngày 18/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư
 
Ngày 25/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng giai đoạn 2017-2020.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 1281/QĐ-UBND
 
Ban hành quy đnh qun lý cht thi rn thông thường
 
Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1613/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
 
Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1416/QĐ-UBND v/v Ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh QN được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 1416/QĐ-UBND
 
Kê hoach triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng
 
Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 3064/KH-UBND về việc triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh QN.
 
Tệp đính kèm: Kế hoạch số 3064/KH-UBND
 
Kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã
 
Ngày 26/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016.
 
 
Về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu
 
Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai 
 
Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2017.
 
 

Danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1085/QĐ-UBND

 
Quảng Ninh có 11 xã, thị trấn được công nhận là xã đảo

Ngày 07/04/2017,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg Về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 425/QĐ-TTg

Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
 
Ngày 07/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 1) thuộc Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
 
 
Về phê duyệt bổ sung 02 cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ba Chẽ vào Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh 
 
Ngày 27/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung 02 cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ba Chẽ vào Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
 
 

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Ngày 24/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Báo cáo số 37/BC-UBND

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
 
Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 458/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.