Hệ thống ngành tài chính huyện Đầm Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hệ thống ngành tài chính huyện Đầm Hà

;

I. KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẦM HÀ

1. Ban lãnh đạo/ điện thoại liên hệ.
 1.1. Giám đốc.

- Số điện thoại 02033 880 739
 - Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm toàn diên trước Giám đốc KBNN Quảng Ninh và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của KBNN Đầm Hà. Đồng thời trực tiếp phụ trách kiểm soát chi NSNN.
1.2.  Phó Giám đốc

- Nhiệm vụ được giao: Phụ trách kế toán, hành chính, bảo vệ. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Tổ nghiệp vụ

 2.1. Tổ kế toán nhà nước

 - Kế toán trưởng: 

+ Điện thoại: 02033 880 731
+ Nhiệm vụ được phân công: Có trách nhiệm giúp Lãnh đạo giám sát tài chính tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo và Kế toán trưởng KBNN Quảng NInh. Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của tổ kế toán, quản lý, đôn đốc công chức trong tổ. Tổ chức hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của kế toán viên và các nhiệm vụ khác được giao theo quy trình nghiệp vụ quy định.

- Kế toán 1:

+ Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện ủy quyền các nhiệm vụ khi Kế toán trưởng đi vắng, tổng hợp in và kiểm tra các loại báo cáo. Theo dõi TK phải thu, phải trả trung gian. TK thu hộ, chi hộ, thanh toán song phương với ngân hàng, kế toán thu NSNN bằng tiền mặt, tiền gửi và TCS. Quản lý 2 đơn vị NS tỉnh; 10 trường THCS; 8 đơn vị tiền gửi và 3 xã.
- Kế toán 2:
+ Nhiệm vụ được phân công: Kế toán chi tiêu nội bộ, kế toán thanh toán LKB, kế toán thanh toán trái phiếu. Quản lý 13 phòng, ban của huyện; 10 trường Mầm non và 02 xã.
- Kế toán 3:
+ Nhiệm vụ được phân công:  Kế toán TK tiền mặt; TK 3999; in sổ phụ chi tiết tánh, quí, năm và lưu trữ; lập báo cáo kinh phí công đoàn. Quản lý 06 đơn vị NS Trung ương; 03 đơn vị AN-QP; 15 đơn vị thuộc khối NS huyện (các trung tâm và các hội) và 03 xã.
-  Kế toán 4:
+ Nhiệm vụ được phân công:  Quản trị mạng; TK tiền gửi TTSP; kế toán giao diện xử lý chứng từ chương trình AN-QP; kế toán chi đầu tư XDCB; quản lý con dấu Kế toán; đóng chứng từ. Quản lý 02 đơn vị NS tỉnh; 11 trường tiểu học và 02 xã

 - Thủ quỹ, kiếm ngân:
+ Nhiệm vụ được phân công:  Thực hiện nghiệp vụ quản lý kho quỹ; thu – chi tiền mặt tại quầy giao dịch; xuất, nhập ấn chỉ có gía, tài sản quí. Viết biên lai thu phạt, theo dõi và thanh toán biên lai với chi cục Thuế. Thực hiện làm báo cáo thuộc nghiệp vụ kho quỹ.
 
2.2. Tổ Tổng hợp - Hành chính
- Nhiệm vụ được phân công: Kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc NS Trung ương, Huyện, Xã, lập báo cáo nghiệp vụ chi đầu tư XDCB theo quy định; Hành chính văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu cơ quan. Kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc NS tỉnh, CTMT quốc gia, CT 135.

.
.
.
.