Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

;

 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (9-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (9-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành, đưa trụ sở mới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vào sử dụng (3-9-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành, đưa trụ sở mới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vào sử dụng (3-9-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Các đại biểu tham quan trụ sở mới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (9-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Các đại biểu tham quan trụ sở mới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (9-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

TTHCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Trung tâm Hành chính công tỉnh (9-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Cán bộ TT HCC tỉnh hướng dẫn công dân lấy số thứ tự để giải quyết thủ tục hành chính (9-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Cán bộ TT HCC tỉnh hướng dẫn công dân lấy số thứ tự để giải quyết thủ tục hành chính (9-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Không gian hiện đại của Trụ sở Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Không gian hiện đại của Trụ sở Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Trung tâm HCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Đỗ Giang
Trung tâm HCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Đỗ Giang

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Đỗ Giang
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC tỉnh (9-2019). Ảnh: Đỗ Giang

 

Người dân làm thủ tục tại quầy làm việc của Sở Kế hoạch-Đầu tư (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Người dân làm thủ tục tại quầy làm việc của Sở Kế hoạch-Đầu tư (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Nhân viên Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hướng dẫn người dân dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Nhân viên Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hướng dẫn người dân dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Nhân viên Trung tâm HCC tỉnh thống kê thủ tục hành chính trên phần mềm của các đơn vị (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Nhân viên Trung tâm HCC tỉnh thống kê thủ tục hành chính trên phần mềm của các đơn vị (9-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Quầy trả thủ tục hành chính (10-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Quầy trả thủ tục hành chính (10-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh

- Địa chỉ: Tầng 1 - Trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại:  033.3634669

- Fax:  033.3634667

- E-mail:  hanhchinhcongquangninh@gmail.com

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh là đơn vị hành chính trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh. Được thành lập theo quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 28/6/2013; thông báo số 1226-TB/TU ngày 26/12/2013; văn bản số 782/UBND-TH3 ngày 24/2/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

I. CHỨC NĂNG:

1. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức và cá nhân theo quy định.

2. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động  của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Trung tâm hành chính công tỉnh có con dấu, tài khoản riêng theo quy định.

II. NHIỆM VỤ:

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hanh chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; của các Sở, ban, ngành theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định.

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ đến các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với các quy định về thủ tục hành chính và công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

6. Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm; mối quan hệ giữa Trung tâm với các Sở, ban, ngành liên quan và giữa Trung tâm với các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

7. Hướng dẫn nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chính, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

9. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

10. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

12. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Theo QNP

.
.
.
.