Kết quả phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Kết quả phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ninh

;

Tình hình phát triển kinh tế- xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Ngày 22/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 220/BC-UBND báo cáo tình hình hinh tế- xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Tệp đính kèm: Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019

.
.
.
.