Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.
.
.