Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long

;
- Địa chỉ: Thôn 8, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
 
- Điện thoại: 033.3793365
 
- Fax: 033.3793365
 
- E-mail: bqlvqgbtl@quangninh.gov.vn
 
I- Ban lãnh đạo:
A
Giám đốc: Nguyễn Thanh Phương
 Phó Giám đốc: Phan Thanh Nghị
Phó Giám đốc: Phan Thanh Nghị
Phó Giám đốc: Phạm Văn Sỹ
Phó Giám đốc: Phạm Văn Sỹ
Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Khiên
Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Khiên

Quyết định 2328/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.

 
II- Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long:
 
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.