Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

;
Địa chỉ: Tầng 1 - Trụ sở liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 
Điện thoại: 033.3634669
 
Fax: 033.3634667
 
E-mail: hanhchinhcongquangninh@gmail.com
 
I- Lãnh đạo Trung tâm: 
 
a
Ông Tô Xuân Thao -
Giám đốc Trung tâm

 

a
Bà Nguyễn Hải Vân -
Phó giám đốc Trung tâm

 

a

Ông Ngô Quang Hưng -
Phó giám đốc Trung tâm

Ngày 28/10/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1831/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
 
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu và tải khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.
 
Căn cứ theo quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh có vị trí, chức năng, nhiệm vụ như sau:
 
II- Vị trí, chức năng:
 
1. Trung tâm hành chính công tỉnh ( sau đây gọi tắt là Trung tâm ) là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính.
 
2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 
1. Đảm bảo mọi điều kiện về: Cơ sở vật chất; phương tiện, môi trường làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin... để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thuận lợi cho mọi tổ chức cá nhân khi đến Trung tâm hành chính công để liên hệ, giải quyết TTHC theo yêu cầu.
 
2. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...) mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
 
3. Phối hợp rà soát, kiểm tra tính hợp lệ, theo quy định những hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm đối với nhứng TTHC có lưu lượng giải quyết thấp.
 
4. Theo dõi, đôn đốc công chức, viêc chức (CC,VC) các cơ quan, đơn vị được cử về Trung tâm để tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
 
5. Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhận đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của CC,VC tại Trung tâm theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo.
 
6. Phối hợp với Trung tâm hành chính công cấp huyện thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức của các Trung tâm  hành chính công trên địa bàn tỉnh.
 
7. Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin điện tử, tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trung việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.
 
8. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.
Phối hợp với các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến (dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng) theo các mức độ quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/11/2011 và các quy định khác có liên quan.
 
9. Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các cá nhân và tổ chức; cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua tổng đài để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của công dân và tổ chức về các thủ tục hành chính tại Trung tâm; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của Trung tâm và các Trung tâm hành chính công cấp huyện.
 
10. Bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ các nhân và tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.
 
11. Thực hiện theo lộ trình việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; Cung cấp các dịch vụ có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính công khi được tổ chức, cá nhân yêu cầu và được cơ quan có thẩm quyền thông qua, không trái quy định của nhà nước.
 
12. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc.
 
13. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết TTHC nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết TTHC; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết TTHC chậm so với quy định trước khi có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu cần thiết).
 
14. Đánh giá, nhận xét về việc tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của công chức, viên chức tại Trung tâm; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ quản khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.
 
15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm; quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lap động thuộc thẩm quyền theo quy định và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng trực thuộc Trung tâm.
 
16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.
 
18. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.