Báo cáo kết quả nuôi trồng thủy sản năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Báo cáo kết quả nuôi trồng thủy sản năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh

;
Ngày 15/12/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 4213/BC-SNNPTNT-CCTS về kết quả nuôi trồng thủy sản năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.