Công ty CP Đại lý hàng hải - Vinacomin - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty CP Đại lý hàng hải - Vinacomin

;
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI - VINACOMIN
 
- Tên giao dịch: VICOSA
 
- Địa chỉ trụ sở: Số 55A Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 
- Điện thoại: (033) 3625912
 
- Fax: (033) 3812980
 
Ngành nghề kinh doanh:
 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (ngành chính);
 
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;
 
- Bán buôn tổng hợp;
 
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
 
- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa;
 
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 
- Điều hành tua du lịch;
 
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.
 
Nguồn: Trang điện tử Thông tin doanh nghiệp
.
.
.
.