Danh sách khách sạn 1-5 sao, bãi tắm du lịch, cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn tại Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Danh sách khách sạn 1-5 sao, bãi tắm du lịch, cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn tại Quảng Ninh

;
- Năm 2018: Danh sách khách sạn, tàu thủy lưu trú du lịch hạng 1-5 sao, bãi tắm du lịch, cơ sở kinh đoanh đạt tiêu chuẩn phụ vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quý 3 năm 2018
 
 
(Theo: http//www.quangninh.gov.vn)
- Năm 2017:
Theo văn bản số 1355/SDL-QLCSLT&DVDL về việc thông báo danh sách khách sạn 1-5 sao, bãi tắm du lịch, cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Tệp đính kèm: Danh sách bãi tắm du lịch
 
 
Nguồn: QTV
.
.
.
.