Dự án cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Dự án cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc)

;

 

Cầu qua cặp Cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) (12-2017). Ảnh: Đỗ Phương
Cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) (12-2017). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (12-2018). Ảnh: Đỗ Giang
Thi công cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (12-2018). Ảnh: Đỗ Giang

 

Thi công cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (12-2018). Ảnh: Đỗ Giang
Thi công cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (12-2018). Ảnh: Đỗ Giang

 

Thi công cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (12-2018). Ảnh: Đỗ Giang
Thi công cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (12-2018). Ảnh: Đỗ Giang

 

Thi công cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (12-2018). Ảnh: Đỗ Giang
Thi công cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (12-2018). Ảnh: Đỗ Giang

 

.
.
.
.