Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông tỉnh Quảng Ninh

;

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông Vận tải.

Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông Vận tải. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018.

Ngày 12/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về Năm an toàn giao thông 2018.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về Năm an toàn giao thông 2018

.
.
.
.