Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông tỉnh Quảng Ninh

;

Đề án phát triển vận tải hành khách bằng taxi, xe điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngày 25/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 5382/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng taxi, xe điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tệp đính kèm: Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông Vận tải.

Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông Vận tải. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018.

Ngày 12/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về Năm an toàn giao thông 2018.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về Năm an toàn giao thông 2018

.
.
.
.