Số liệu thu- chi ngân sách nhà nước - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Số liệu thu- chi ngân sách nhà nước

;

Số liệu thực hiện dự toán 9 tháng năm 2018.

Ngày 09/10/2018, Sở Tài chính ban hành Thông báo số 4633/TB-STC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018.

Tệp đính kèm: Thông báo sô 4633/TB-STC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018.

Số liệu dự toán ngân sách năm 2018.

Ngày 31/1/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018.

Tệp đính kèm: Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018.

Số liệu thu- chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%)
TỔNG THU     27.399    100     44.507     100   54.789      100   55.936    100,0
Trong đó:                
Thu cân đối NSNN      24.127    88,1      42.276     95,0    47.908      87,4     49.103       87,8
Trong đó:                
Thu nội địa        9.785    35,7      19.908     44,7    24.949      45,5     27.461       41,9
Trong đó:           24,3        
Thu từ doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ       7.054   25,7    70.815    24,3   13.626    24,9   15.679     28,0
Thuế sử dụng đất nông nghiệp              1               1              1        -      
Thuế thu nhập cá nhân          261     1,0         436      1,0        475      0,9        560       1,0
Lệ phí trước bạ          286     1,0         551      1,2        610      1,1        545       1,0
Thu phí xăng dầu          223     0,8      1.557      3,5     1.914      3,5     2.010       3,6
Thu phí, lệ phí          475     1,7      1.642      3,7     1.897      3,5     2.291       4,1
Các khoản thu về nhà, đất       1.327     4,8      4.604    10,3     6.041    11,0     5.872     10,5
Thu khác          155     0,6         303      0,7        324      0,6        424       0,8
Thu hải quan      12.300    44,9      14.514    32,6    12.753      23,3     10.946     19,6
Trong đó:                
Thuế xuất khẩu       2.777   10,1         579      1,3        585      1,1     1.078         1,9
Thuế nhập khẩu       4.128   15,1      5.840    13,1     3.641      6,6     3.385         6,1
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu       1.210     4,4      2.852      6,4     3.088      5,6     1.149       2,1
Thuế GTGT hàng nhập khẩu       4.186   15,3      5.230    11,8     5.334      9,7     5.294       9,5
Thu chuyển nguồn       1.227     4,5      7.187    16,1     8.542    15,6     8.693     15,5
TỔNG CHI     13.256    100     24.499     100   34.248      100   32.337 100
Trong đó:                
Chi cân đối NSNN     10.737   81,0     23.879    80,9   28.547     83,4   25.632      79,3
Trong đó:                
Chi đầu tư phát triển        4.761    35,9        7.175     24,3    10.103      29,5     12.908       39,9
Chi thường xuyên        3.411    25,7        7.965     27,0      8.573      25,0     11.505       35,6
Trong đó:                
Chi an ninh, quốc phòng          120     0,9         336      1,1        364      1,1     1.120       3,5
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề       1.305     9,8      2.615      8,9     3.006      8,8     3.339     10,3
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ            19     0,1           33      0,1          44      0,1          44       0,1
Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình          405     3,1         699      2,4        680      2,0        858       2,7
Chi văn hoá thông tin; phát thanh truyền hình, thông tấn; thể dục thể thao          146     1,1         281      1,0        271      0,8        275       0,9
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước Đảng, đoàn thể          808     6,1      1.971      6,7     2.081      6,1     2.812       8,7
Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội          145     1,1         620      2,1        626      1,8        983       3,0
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính              2                2              2               2  
Chi chuyển nguồn        2.564    19,3        8.542     29,0      8.693      25,4         872         2,7
Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới        1.832    13,8        5.114     17,3      5.270      15,4      6.467       20,0

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2017)

.
.
.
.