Hệ thống ngành tài chính huyện Ba Chẽ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hệ thống ngành tài chính huyện Ba Chẽ

;

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BA CHẼ  

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Kho bạc Nhà nước Ba Chẽ

Địa chỉ:             Đường Thanh niên, Khu 3A, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 247

Fax:                   02033 888 292

Email:               kbnn.bc@quangninh.gov.vn
     

Trụ sở KBNN Huyện Ba Chẽ
Trụ sở KBNN Huyện Ba Chẽ

II. Tổ chức bộ máy:

 1. Giám đốc:

- Điện thoại: 02033 888 292

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan, quản lý, đôn đốc công chức trong cơ quan.

+ Phụ trách công tác thanh toán vốn đầu tư, chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

+ Phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp, hành chính.

+ Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.

+ Trực tiếp sinh hoạt với Tổ Tổng hợp - Hành chính.

2. Phó giám đốc:

- Điện thoại: 02033 888 136

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách công tác nghiệp vụ kế toán, tin học.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tự kiểm tra nghiệp vụ của đơn vị.

+ Phụ trách công tác kho quỹ.

+ Ủy quyền Giám đốc và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

+ Sinh hoạt với Tổ kế toán.

3. Tổ Kế toán nhà nước.   

- Điện thoại: 02033 888 247

- Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN, tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Tỉnh; Huyện; Xã; Chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, Công tác chi tiêu nội bộ, hạch toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách nhà nước, công tác tin học, thanh toán viên chương trình TTSP điện tử- phối hợp thu …

4. Tổ Tổng hợp- Hành chính

- Điện thoại văn phòng: 02033 790 850

Số điện thoại di động: 0947 201 899

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác kiểm soát chi thanh toán vốn ĐTXD cơ bản, kiểm tra công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư CTMTQG, phụ trách công tác báo cáo, công tác văn thư lưu trữ, phụ trách công tác hành chính và bảo vệ.

III. Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng

Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;

b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.3. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.4. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật;

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

2.5. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.6. Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo chế độ quy định:

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

b) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định;

c) Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

2.7. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

2.8. Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.9. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.10. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.11. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

2.12. Quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.

CHI CỤC THUẾ HUYỆN BA CHẼ

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Chi cục Thuế huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Số 222, Khu 2, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:         02033 888 231

Fax:                  02033 790 570

E-mail:              cctbche.qni@gdt.gov.vn

 2. Cơ cấu tổ chức:

- Chi cục trưởng:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 306

- Phó Chi cục trưởng:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 307

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:   Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:            Khu II Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       02033. 888. 031

Fax:                 02033. 888. 031

2. Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc. Số điện thoại văn phòng: 02033. 888. 030

- Phó giám đốc.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Thông tin chung:
Tên cơ quan:    Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Ba Chẽ
Địa chỉ:             Khu I, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại:        02033 888 244
Fax:                  02033 888 212
E-mail:              agribankbache@gmail.com          
2. Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc, số điện thoại: 02033 888 244

- Phó Giám đốc, số điện thoại: 02033 888 264

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BA CHẼ
1. Thông tin chung:
Tên cơ quan:    Bảo hiểm xã hội huyện Ba Chẽ
Địa chỉ:           Số 354, đường Hải Chi, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại:       02033. 888. 487
2. Cơ cấu tổ chức:
- Giám đốc, Số điện thoại văn phòng: 02033. 888. 487
- Phó giám đốc, Số điện thoại văn phòng: 02033. 888. 287
 

.
.
.
.