Vịnh Hạ Long - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Vịnh Hạ Long

;

 

Cảnh đẹp Vịnh Hạ Long. Ảnh: Khánh Giang
Cảnh đẹp Vịnh Hạ Long. Ảnh: Khánh Giang

 

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang
Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Bừng sức xuân trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Khánh Giang
Bừng sức xuân trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Khánh Giang

 

Buổi sớm Hạ Long. Ảnh Dương Phượng Đại
Buổi sớm Hạ Long. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Buồm Đá. Ảnh Đỗ Giang
Buồm Đá. Ảnh: Đỗ Giang

 

Hạ Long buổi ban mai. Ảnh Dương Phương Đại
Hạ Long buổi ban mai. Ảnh: Dương Phương Đại

 

Hạ Long dưới cánh bay
Hạ Long dưới cánh bay. Ảnh: Đỗ Giang

 

Hang Bồ Nâu. Ảnh Đỗ Giang
Hang Bồ Nâu. Ảnh: Đỗ Giang

 

Nghiêng. Ảnh Đỗ Giang
Nghiêng. Ảnh: Đỗ Giang

 

Hạ Long mây nước giao hòa. Ảnh: Dương Phượng Đại
Hạ Long mây nước giao hòa. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Ngọc biển. Ảnh Đỗ Giang
Ngọc Biển. Ảnh: Đỗ Giang

 

Tầu du lịch trên vịnh
Tầu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Trước cửa động Thiên Cung. Ảnh Đỗ Giang
Trước cửa động Thiên Cung. Ảnh: Đỗ Giang

 

Trước cửa động Thiên Cung. Ảnh Đỗ Giang
Trước cửa động Thiên Cung. Ảnh: Đỗ Giang

 

Bình minh Hạ Long. Ảnh: Dương Phượng Đại
Bình minh Hạ Long. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vẻ đẹp lãng mạn của hang Trống. Ảnh: Tạ Quân
Vẻ đẹp lãng mạn của hang Trống. Ảnh: Tạ Quân

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

.
.
.
.