Các chính sách khác - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các chính sách khác

;

Về việc tổ chức Tết năm 2017

Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn 8464/UBND-VX1 về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017.

Tệp đính kèm: Công văn 8464/UBND-VX1

Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Ninh

Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4265/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030".
 
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.