Chính sách về lĩnh vực hải quan - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách về lĩnh vực hải quan

;

Quy chế phi hp qun lý ca các lc lượng chuyên ngành ti các ca khu

Ngày 29/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1834/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý của các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1834/2017/QĐ-UBND

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày 12/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 01/07/2017) Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Tệp đính kèm: Quyết định 15/2017/QĐ-TTg

Về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày 20/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 155/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ 1/12/2016) quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

Tệp đính kèm: Thông tư số 155/2016/TT-BTC

Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Ngày 19/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 15/10/2016) Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

Tệp đính kèm: Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg

Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày 26/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/08/2016) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tệp đính kèm: Nghị định số 45/2016/NĐ-CP

Tệp đính kèm: Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

Quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Ngày 30/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ 17/07/2016) Quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm: Thông tư số 76/2016/TT-BTC

Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

Tệp đính kèm: Nghị định số 70/2016/NĐ-CP

Về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tệp đính kèm: Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Nguồn: chinhphu.vn

.
.
.
.