Các lĩnh vực khác - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các lĩnh vực khác

;

Về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày 01/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/10/2017) Về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Tệp đính kèm: Nghị định 102/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày 31/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/10/2017) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Tệp đính kèm: Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3065/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 3065/QĐ-UBND

V tăng cường hiu lc, hiu qu qun lý nhà nước, chn chnh hot đng qung cáo

Ngày 27/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 10/KH-UBND

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên

Ngày 03/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 20/08/2017) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.

Tệp đính kèm: Nghị định 78/2017/NĐ-CP

V phòng chng cháy n và các nguy cơ khác trên tàu du lch

Ngày 17/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5130/UBND-XD2 về việc triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống cháy nổ và các nguy cơ khác trên tàu du lịch.

Tệp đính kèm: Công văn số 5130/UBND-XD2

V ch đng ng phó mưa lũ

Ngày 14/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5110/UBND-NLN3 về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó mưa lũ.

Tệp đính kèm: Công văn số 5110/UBND-NLN3

Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 3/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 940/QĐ-TTg Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Tệp đính kèm: Quyết định 940/QĐ-TTg

V vic các t chc trong và ngoài nước t chc Hi ngh, hi tho quc tế

Ngày 30/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2464/QĐ-UBND

Tăng cường công tác qun lý các cơ s kinh doanh dch v karaoke, vũ trường

Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 4678/UBND-VX1 về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Tệp đính kèm: Công văn số 4678/UBND-VX1

Mua máy móc thiết b phc v công tác cha cháy và cu nn cu h

Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy móc thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2358/QĐ-UBND

Kế hoch trin khai "Tháng hành đng phòng, chng ma túy"

Ngày 1/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 3887/UBND-NC về Kế hoạch triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2017.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 3887/UBND-NC

Quy trình gi, nhn văn bn đin t và hoàn thin kết ni, liên thông phn mm Qun lý văn bn

Ngày 5/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 3978/UBND-KSTT2 về thực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tử và hoàn thiện kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản.

Tệp đính kèm: Công văn số 3978/UBND-KSTT2

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh

Tệp đính kèm: Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017

Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang

Ngày 19/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/07/2017) Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Tệp đính kèm: Nghị định 66/2017/NĐ-CP

Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Ngày 12/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2017) Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Tệp đính kèm: Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương

Ngày 23/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/5/2017) về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm.

Tệp đính kèm: Nghị định 31/2017/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và về văn hóa, thể thao, du lịch 
 
Ngày 20/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/5/2017) xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về quyền tác giả và Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC về văn hóa, thể thao, du lịch.
 
Tệp đính kèm: Nghị định 28/2017/NĐ-CP
 
Về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 
Ngày 21/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/5/2017) về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
 
Tệp đính kèm: Nghị định 30/2017/NĐ-CP
 
Về xử phạt VPHC trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa 
 
Ngày 13/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/5/2017) về xử phạt VPHC trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam .
 
Tệp đính kèm: Nghị định 23/2017/NĐ-CP

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 458/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 458/2017/QĐ-UBND

Giới hạn mức đặt cược đua ngựa, bóng đá quốc tế

Ngày 24/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 31/3/2017) về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế quy định mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng.

Tệp đính kèm: Nghị định 06/2017/NĐ-CP

Cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Ngày 16/1/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/3/2017) về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ quy định về thẩm định, phê duyệt và cấp bảo lãnh chính phủ; quản lý bảo lãnh chính phủ; trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ đối với khoản vay trong nước và nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế.

Tệp đính kèm: Nghị định 04/2017/NĐ-CP

Thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino

Ngày 16/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/3/2017), về kinh doanh casino thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tệp đính kèm: Nghị định số 03/2017/NĐ-CP

Tăng tiền đặt cọc đấu giá

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1-7-2017.

Tệp đính kèm: Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14

Chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Ngày 20/2/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 968/UBND-VX1 về việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Tệp đính kèm: Công văn số 968/UBND-VX1

Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Ngày 24/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 31/03/2017) Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Tệp đính kèm: Nghị định số 06/2017/NĐ-CP

Chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 8641/UBND-XD1 về việc tiếp tục chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tệp đính kèm: Công văn số 8641/UBND-XD1

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 05/02/2017) Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tệp đính kèm: Quyết định 54/2016/QĐ-TTg

Trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Ngày 25/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/02/2017) Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 

Tệp đính kèm: Nghị định số 07/2017/NĐ-CP

Quản lý xe ô tô biển số xanh của cơ quan Nhà nước đã thanh lý

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn 593/UBND-GT1 v/v quản lý xe ô tô biển số xanh của cơ quan Nhà nước đã thanh lý giai đoạn đến năm 2016.

Tệp đính kèm: Công văn 593/UBND-GT1

Việc đầu tư xây dựng các biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4450/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Văn bản số 2479/UBN-QH1 ngày 04/6/2016 của UBND tỉnh "V/v chỉ đạo việc đầu tư xây dựng các biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". 

Tệp đính kèm: Quyết định số 4450/QĐ-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân"

Ngày 26/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 8446/UBND-VX1 về việc Kế hoạch Tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Đinh Dậu 2017.

Tệp đính kèm: Công văn số 8446/UBND-VX1

Về việc tổ chức Tết năm 2017

Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn 8464/UBND-VX1 về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017.

Tệp đính kèm: Công văn 8464/UBND-VX1

Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Ninh

Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4265/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030".
 
 
Nguồn: chinhphu.vn; QNP
.
.
.
.