Chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu

;

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định giá tối đa Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 26/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy định giá tối đa Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong Quyết định số 2625/201/QĐ-UBND ngày 06/7/2017. Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.

Têp đính kèm: Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2625/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Biểu thuế bảo vệ môi trường

Ngày 26/9/2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQHXIV về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, Biểu thuế này sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Tệp đính kèm:Nghị quyết số 579/2018/UTVQHXIV ngày 26/09/2018 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3371/QĐ-UBND v/v Bãi bỏ Quyết định số 594/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 3371/QĐ-UBND

Dự toán: Duy trì, quản lý, vận hành Trung tâm điều hành và các trạm quan trắc môi trường tự động

Ngày 25/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Duy trì, quản lý, vận hành Trung tâm điều hành và các trạm quan trắc môi trường tự động của tỉnh năm 2017.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3266/QĐ-UBND

Thu phí thẩm định xử lý chất thải nguy hại

Ngày 13/6/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 59/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1-8-2017) quy định chế độ thu - nộp, mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Tệp đính kèm: Thông tư 59/2017/TT-BTC

Tăng cường công tác quản lý thu Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày 30/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 4719/UBND-NLN3 về tăng cường công tác quản lý thu Quỹ phòng, chống thiên tai.

Tệp đính kèm: Công văn số 4719/UBND-NLN3

Danh mục nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường sử dụng kinh phí chi sự nghiệp môi trường

Ngày 27/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường sử dụng kinh phí chi sự nghiệp môi trường, dự toán ngân sách tỉnh năm 2017.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1322/QĐ-UBND

Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai

Ngày 10/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1485/UBND-QH1 về việc thực hiện đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Tệp đính kèm: Công văn số 1485/UBND-QH1

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị đinh số 155/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/2/2017) Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tệp đính kèm: Nghị đinh số 155/2016/NĐ-CP

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2017) Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Tệp đính kèm: Nghị định số 154/2016/NĐ-CP

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 
Ngày 25/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, số 82/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/07/2016).

Tệp đính kèm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13

Luật Khí tượng thủy văn 
 
Ngày 23/11/2015, Quốc hội ban hành Luật Khí tượng thủy văn, số 90/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/07/2016).
 
 
Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 01/07/2016) Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tệp đính kèm: Nghị định số 60/2016/NĐ-CP

Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày 16/05/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT (có hiệu lực 01/07/2016) Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Tệp đính kèm: Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT

Về việc Phê duyệt dự án Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai

Ngày 4/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1357/QĐ-UBND

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 29/04/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT (có hiệu lực 15/06/2016) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Tệp đính kèm: Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 19/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 01/05/2016) Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Tệp đính kèm: Nghị định số 12/2016/NĐ-CP

Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg (có hiệu lực 05/03/2016) Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tệp đính kèm: Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg

Về Thực hiện dự án phòng, chống ngập lụt cho TP Hạ Long và TP Cẩm Phả

Ngày 27/11/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn 7341/UBND-XD4 về Thực hiện dự án phòng, chống ngập lụt cho TP Hạ Long và TP Cẩm Phả

Tệp đính kèm: Công văn 7341/UBND-XD4

Về triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Ngày 16-11-2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6970/KH-UBND về triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 6970/KH-UBND

Về việc Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Ngày 11-11-2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6861/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 6861/KH-UBND

Về việc Kiện toàn Tổ công tác để rà soát, cập nhật, điều chỉnh và thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh

Ngày 23-10-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3198/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Tổ công tác để rà soát, cập nhật, điều chỉnh và thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3198/QĐ-UBND

Về công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ trên địa bàn tỉnh

Ngày 7-9-2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 220/TB-UBND về Kết luận của Đồng Chí Nguyễn Đức Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả do đợt mưa từ ngày 25/7 đến 05/8/2015 trên địa bàn tỉnh về công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Thông báo số 220/TB-UBND

Về việc "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá thải trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long"

Ngày 4/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5253/UBND-MT về việc “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá thải trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long”.

Tệp đính kèm: Công văn số 5253/UBND-MT

Về giải pháp tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là vấn đề trật tự đô thị, thoát nước tại Trung tâm đô thị các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 19-8-2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 201/TB-UBND về kết luận chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai chuyên đề bàn các giải pháp tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là vấn đề trật tự đô thị, thoát nước tại Trung tâm đô thị các huyện, thị xã, thành phố.

Tệp đính kèm: Thông báo số 201/TB-UBND

Về khắc phục hậu quả sau đợt mưa kéo dài và đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản

Ngày 20-8-2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND về khắc phục hậu quả sau đợt mưa kéo dài và đảm bảo an toàn trong khai thác koáng sản.

Tệp đính kèm: Công điện số 18/CĐ-UBND

Về việc Giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2015

Ngày 11-8-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2015.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2350/QĐ-UBND

Về việc Kiểm tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ thời gian qua

Ngày 14-8-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 4840/UBND về việc Kiểm tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ thời gian qua.

Tệp đính kèm: Công văn số 4840/UBND

Quản lý chất thải, phế liệu

Ngày 24/4/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/6/2015) quy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

Tệp đính kèm: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP

Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 1/4/2015, tất cả các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác... đều phải đánh giá tác động môi trường.

Tệp đính kèm: Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Nguồn: QNP, chinhphu.vn

 
.
.
.
.