Chính sách đối với doanh nghiệp, dự án và đầu tư - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách đối với doanh nghiệp, dự án và đầu tư

;

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 06/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/08/2018, thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ.

Tệp đính kèm: Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính Phủ

Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Ngày 04/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/06/2018, thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo đối tác công, tư.

Tệp đính kèm: Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính phủ

Ban hành kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017

Ngày 22/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3214/QĐ-UBND

Phê duyt Kế hoch la chn nhà thu d án: Nâng cp và trin khai nhân rng H thng thông tin và cơ s d liu Qun lý văn bn

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp và triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Quản lý văn bản.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2948/QĐ-UBND

Phê duyt kế hoch la chn nhà thu d án: M rng, hoàn thin mng din rng WAN ca tnh đến cp xã

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng, hoàn thiện mạng diện rộng WAN của tỉnh đến cấp xã.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2947/QĐ-UBND

Phê duyt kế hoch la chn nhà thu d án: Hoàn thin h thng thông tin và cơ s d liu mt ca đin t

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2946/QĐ-UBND

Phê duyt kế hoch la chn nhà thu d án: Xây dng b phn tiếp nhn và tr kết qu hin đi cp xã

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2945/QĐ-UBND

Phê duyt kế hoch la chn nhà thu d án: Nâng cao năng lc ca Trung tâm tích hp d liu tnh

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2944/QĐ-UBND

Về việc Phân công thủ trưởng các sở, ban ngành, kiêm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND về việc Phân công thủ trưởng các sở, ban ngành, kiêm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2941/QĐ-UBND

Về việc nâng cao hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5512/UBND-XD2 về việc nâng cao hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Tệp đính kèm: Công văn số 5512/UBND-XD2

Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 17/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 1/9/2017) Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Tệp đính kèm: Quyết định 31/2017/QĐ-TTg

V vic h tr các h kinh doanh thành lp doanh nghip

Ngày 10/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 4989/UBND-TM3 về việc hỗ trợ các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp.

Tệp đính kèm: Công văn số 4989/UBND-TM3

Quy chế qun lý, s dng xe ô tô áp dng cho các cơ quan, t chc, đơn v, Ban qun lý d án

Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2380/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2380/QĐ-UBND

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 12/06/2017, Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 (có hiệu lực từ 01/01/2018).

Tệp đính kèm: Luật số 04/2017/QH14

Từ năm 2020, cấm Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc

Ngày 06/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/8/2017) hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
 
Tệp đính kèm: Nghị định 71/2017/NĐ-CP
 
Chương trình xúc tiến đu tư ca tnh Qung Ninh năm 2017

Ngày 24/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1258/QĐ-UBNDPhụ lục (Quyết định số 1258/QĐ-UBND)

V vic rà soát các d án đu tư có s dng đt, mt nước

Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 3625/UBND-QH1 về việc rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

Tệp đính kèm: Công văn số 3625/UBND-QH1

Về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh

Ngày 25/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng giai đoạn 2017-2020.

Tệp đính kèm: Quyết định 1281/QĐ-UBND

Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư

Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư số 03/2016/QH14 có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.

Tệp đính kèm: Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư số 03/2016/QH14

Về việc thành lập Khu công nghiệp Nam Tiền Phong

Ngày 21/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 4283/QĐ-UBND v/v thành lập Khu công nghiệp Nam Tiền Phong tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 4283/QĐ-UBND

Về việc ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư

Ngày 4/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2016, định hướng giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3264/QĐ-UBND

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phạt đến 80 triệu đồng

Ngày 1/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 15/07/2016) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tệp đính kèm: Nghị định số 50/2016/NĐ-CP

Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tệp đính kèm: Nghị định số 60/2016/NĐ-CP

Về việc ban hành chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2016

Ngày 5/5/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1371/QĐ-UBND

Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức

Ngày 11/04/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ 26/05/2016) Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Tệp đính kèm: Thông tư số 61/2016/TT-BTC

Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Ngày 05/04/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 27/05/2016) Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Tệp đính kèm: Nghị định số 23/2016/NĐ-CP

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 21/03/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Tệp đính kèm: Thông tư số 53/2016/TT-BTC

Kế hoạch đầu tư công năm 2016 và tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 7978/UBND-XD4 về chỉ đạo triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2016 và tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Công văn số 7978/UBND-XD4

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công

Ngày 22-12-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4119/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 4119/2015/QĐ-UBND

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

Ngày 12/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 27/12/2015) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp đảm bảo đầu tư; ưu đãi đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

Tệp đính kèm: Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Ngày 11/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2015/NĐ-CP (có hiệu lực 11/11/2015) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Tệp đính kèm: Nghị định số 116/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Ngày 09/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2015/NĐ-CP (có hiệu lực 25/12/2015), Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Tệp đính kèm: Nghị định 114/2015/NĐ-CP

Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 30-9-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về chính sách miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị

Ngày 24-9-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2792/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về chính sách miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2792/2015/QĐ-UBND

Về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 14/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (có hiệu lực 01/11/2015) Về đăng ký doanh nghiệp.

Tệp đính kèm: Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Ngày 10/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2015/NĐ-CP (có hiệu lực 1/11/2015) Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Tệp đính kèm: Nghị định số 77/2015/NĐ-CP

Về việc Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

Ngày 14/08/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 30/09/2015) về việc Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg

Quyết định về việc Công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp giỏi", "Cơ quan văn hóa", "Đơn vị văn hóa"

Ngày 13-7-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp giỏi" cho 43 doanh nghiệp, danh hiệu "Cơ quan văn hóa" cho 79 cơ quan, danh hiệu "Đơn vị văn hóa" cho 28 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu", "Cơ quan, đơn vị văn hóa" năm 2014.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1999/QĐ-UBND

Về việc ban hành danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 30-6-2015, UBDND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1851/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1851/QĐ-UBND

Cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư Dự án BT

Ngày 26/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 15/8/2015) quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT). Quyết định quy định cụ thể về: nguyên tắc thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất; quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư; sử dụng quỹ  đất để thanh toán Dự án BT; sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

Tệp đính kèm: Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 22-6-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 10-8-2015), về việc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... được chuyển đổi thành công ty cổ phần, nếu nằm trong danh mục chuyển đổi và tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc tự đảm bảo toàn bộ kinh phí sau khi chuyển đổi.

Tệp đính kèm: Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày 15/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 1/8/2015) quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b Điều 75 của Luật đầu tư, đồng thời đáp ứng 3 tiêu chí khác.

Tệp đính kèm: Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg

Về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư

Ngày 1-6-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2015 của tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1500/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư

Ngày 1-6-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 18-5-2015 của UBND tỉnh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1501/QĐ-UBND

Về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư

Ngày 18-5-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2015-2020 và định hướng đến năm 2030.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1315/QĐ-UBND

5 điều kiện lựa chọn dự án theo hình thức đối tác công tư

Ngày 14/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo đối tác công tư, có hiệu lực từ 10/04/2015.

Tệp đính kèm: Nghị định số 15/2015/NĐ-CP

Không phải ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký DN

Luật Doanh nghiệp đã thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp 2013; giảm rủi ro, tăng tính chủ động, nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh của DN; thuận lợi hóa quá trình gia nhập thị trường; giảm bớt thời gian chi phí trong thủ tục thành lập DN.

Một số thay đổi đáng chú ý trong Luật là DN không phải ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký DN; DN được quyền tự quyết về con dấu; chỉ các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới được xem là DN nhà nước, thay vì 51% như hiện nay…

Tệp đính kèm: Luật Doanh nghiệp

267 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Luật Đầu tư đã lần đầu tiên xác định rõ danh mục 6 ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh và 267 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Ngoài các ngành này, doanh nghiệp được hoàn toàn tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

Tệp đính kèm: Luật Đầu tư

Nguồn: chinhphu.vn, QNP

.
.
.
.