Chính sách về du lịch, dịch vụ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách về du lịch, dịch vụ

;

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở du lịch thực hiện năm 2019.

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4957/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở du lịch thực hiện năm 2019. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 4957/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở du lịch thực hiện năm 2019.

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò vận chuyển khách qua lòng hồ Yên Lập tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò vận chuyển khách qua lòng hồ Yên Lập tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2018, thay thế Quyết định số 3362/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định phí qua đò trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đòa vận chuyên khách qua lòng hồ Yên Lập, tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Ngày 30/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/05/2018, thay thế Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tệp đính kèm: Thông tư số 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Đề án tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2018

Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3399/QĐ-UBND v/v Phê duyệt đề án tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 3399/QĐ-UBND

Kế hoạch nâng cao năng lc cnh tranh và phát trin dch v Logistics

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 14/KH-UBND

Xử lý tình trng mt an toàn trong neo đu ca tàu khách du lch ti cng khách Hòn Gai

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5513/UBND-GT1 về việc xử lý tình trạng mất an toàn trong neo đậu của tàu khách du lịch tại cảng khách Hòn Gai.

Tệp đính kèm: Công văn số 5513/UBND

Đường đi cho khách trong khu vc nhà ch Cng tàu Tun Châu

Ngày 25/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5392/UBND-Dl2 về việc bố trí đường đi cho khách trong khu vực nhà chờ Cảng tàu Tuần Châu.

Tệp đính kèm: Công văn số 5392/UBND-Dl2

Luật du lịch

Ngày 19/06/2017, Quốc hội ban hành Luật du lịch số 09/2017/QH14 (có hiệu lực từ 01/01/2018).

Tệp đính kèm: Luật số 09/2017/QH

Quy hoch h thng tượng đài, tranh hoành tráng

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2634/QĐ-UBND

Kế hoch qun lý Di sn thiên nhiên thế gii Vnh H Long

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2633/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, giai đoạn 2017-2021.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2633/QĐ-UBND

Tăng cường công tác qun lý môi trường kinh doanh du lch

Ngày 13/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn 4265/UBND-DL2 V/v Tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Công văn 4265/UBND-DL2

Quy định quản lý tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long 

Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 34/BC-UBND về việc các quy định quản lý tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Báo cáo số 34/BC-UBND

Thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động lữ hành

Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 524/QĐ-UBND

Các biện pháp cấp bách để phòng chống cháy nổ và các nguy cơ khác trên tàu du lịch

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long tại cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách để phòng chống cháy nổ và các nguy cơ khác trên tàu du lịch ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Tệp đính kèm: Thông báo số 31/TB-UBND

Kết quả điều tra thống kê khách du lịch tại Quảng Ninh năm 2016

Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 8393/UBND-DL1 về việc thông qua kết quả điều tra thống kê khách du lịch tại Quảng Ninh năm 2016.

Tệp đính kèm: Công văn số 8393/UBND-DL1

Kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch 

Ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đến năm 2020.

Tệp đính kèm: Quyết định số 109/QĐ-UBND

Cơi nới phòng karaoke phải nộp phí

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 212/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ 1/1/2017) về phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Tệp đính kèm: Thông tư số 212/2016/TT-BTC

Về việc rà soát hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Ngày 9/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5643/UBND-GT1 về việc rà soát hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Công văn số 5643/UBND-GT1

Về việc bổ sung danh mục di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

Ngày 9/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5635/UBND-VX1 về việc bổ sung danh mục di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Công văn số 5635/UBND-VX1

Về công nhận tuyến, điểm du lịch đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái

Ngày 31/08/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 2831/QĐ-UBND công nhận tuyến, điểm du lịch đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Văn bản số 2831/QĐ-UBND

Về công nhận 2 tuyến du lịch và 6 điểm du lịch trên địa bàn huyện Hoành Bồ

Ngày 9/5/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 1398/QĐ-UBND về công nhận 2 tuyến du lịch và 6 điểm du lịch trên địa bàn huyện Hoành Bồ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1398/QĐ-UBND

Về việc công nhận Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là Khu du lịch địa phương

Ngày 28/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc công nhận Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là Khu du lịch địa phương.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1288/QĐ-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2016 về “Xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”

Ngày 7/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2016 về “Xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1051/QĐ-UBND

Sử dụng dịch vụ hỏa táng được hỗ trợ chi phí

Ngày 5/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 27/05/2016) về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, người sử dụng dịch vụ hỏa táng được hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác.

Tệp đính kèm: Nghị định số 23/2016/NĐ-CP

Về việc công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô

Ngày 12/1/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc “Công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh”.

Tệp đính kèm: Quyết định số 99/QĐ-UBND

V/v phê duyệt kế hoạch di chuyển hoạt động tàu du lịch sang Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu

Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản 4231/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch di chuyển hoạt động tàu du lịch sang Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Tệp đính kèm: Văn bản 4231/QĐ-UBND

Triển khai thực hiện dự án thí điểm lắp đặt thiết bị vệ sinh chân không cho tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Ngày 04/12/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7484/UBND-MT về việc Triển khai thực hiện dự án thí điểm lắp đặt thiết bị vệ sinh chân không cho tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Tệp đính kèm: Công văn số 7484/UBND-MT

Tạm dừng việc đóng mới tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

Ngày 16-11-2015, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3624/QĐ-UBND và Quyết định 3625/QĐ-UBND chỉ đạo tạm dừng việc đóng mới tàu du lịch theo các Giấy chứng nhận đầu tư, cũng như tạm dừng việc đóng mới thay thế tàu vỏ gỗ hoạt động du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Tệp đính kèm: Quyết định 3624/QĐ-UBND và Quyết định 3625/QĐ-UBND

Về việc phối hợp thực hiện Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh

Ngày 4/11/2015, UBND tỉnh có Văn bản số 6680/UBND-DL2 chỉ đạo về việc phối hợp thực hiện Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Văn bản số 6680/UBND-DL2

Về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long"

Ngày 20-10-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3147/QĐ-UBND

Về việc Công bố báo chí việc lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước (hoặc thiết bị tương đương) đối với các tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long

Ngày 19-10-2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6288/UBND-MT về việc Công bố báo chí việc lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước (hoặc thiết bị tương đương) đối với các tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Tệp đính kèm: Công văn số 6288/UBND-MT

V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 28/9/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2797/QĐ-UBND v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tệp đính kèm: Văn bản số 2797/QĐ-UBND

Quy định về quản lý phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch

Ngày 16/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/8/2015), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2013/NĐ-CP ngày 4/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Theo quy định mới, phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam là xe ô tô chở khách có tay lái bên trái từ 9 chỗ trở xuống, xe ô tô nhà ở lưu động có tay lái ở bên trái và xe mô tô.

Tệp đính kèm: Nghị định 57/2015/NĐ-CP

Nguồn: chinhphu.vn, QNP

 
 
.
.
.
.