Chính sách về lĩnh vực y tế - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách về lĩnh vực y tế

;

Tiêu chuẩn, định mức sử  dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành y tế Quảng Ninh.

Ngày 30/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4949/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng ngành y tế. Quy định có hiệu lực từ ngày ký.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Tệp đính kèm: Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Tệp đính kèm: Biểu mẫu

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Ngày 17/10/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Tệp đính kèm: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá.

Ngày 12/09/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BYT Quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Tệp đính kèm: Thông tư số 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành y tế (đợt 1) năm 2018.

Ngày 04/05/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành y tế (đợt 1) năm 2018. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm:Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy mọc, thiết bị chuyên dùng ngành y tế (đợt 1) năm 2018.

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ 

Ngày 14/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3126/QĐ-UBND

Về việc công nhận 102 xã, phường, thị trấn duy trì đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã
 
Ngày 8/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND về việc công nhận 102 xã, phường, thị trấn duy trì đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016.
 
 
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 07/07/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ 01/10/2017.

Tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 30/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 4742/UBND-TM1 về việc tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Tệp đính kèm: Công văn số 4742/UBND-TM1

Về sử dụng thuốc nội 

Ngày 19/6/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6304/VPCP-KGVX Về sử dụng thuốc nội trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Tệp đính kèm: Công văn 6304/VPCP-KGVX

Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế

Ngày 05/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-TTg (có hiệu lực 20/07/2017) Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế.

Tệp đính kèm: Quyết định 19/2017/QĐ-TTg

Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

Ngày 19/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/07/2017) Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

Tệp đính kèm: Nghị định 65/2017/NĐ-CP

Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Ngày 12/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2017) Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Tệp đính kèm: Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

Ngày 08/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2017) Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Tệp đính kèm: Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Quy đnh mi v vt tư y tế được BHYT thanh toán

Ngày 14/04/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, quy định mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở.

Tệp đính kèm: Thông tư số 04/2017/TT-BYT

Tăng phí khám chữa bệnh

Ngày 15/3/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017), áp dụng khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới đối với bệnh nhân không có BHYT trong các cơ sở của nhà nước.

Tệp đính kèm: Thông tư số 02/2017/TT-BYT

Về việc tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2371/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Công văn số 2371/UBND-CN

Về tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm về rượu

Ngày 13/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1554/UBND-VX3 về tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm về rượu.

Tệp đính kèm: Công văn số 1554/UBND-VX3

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/TT-BYT (có hiệu lực từ 1/3/2017) quy định 332 bệnh cần chữa trị dài ngày thay vì 192 loại bệnh. 

Tệp đính kèm: Thông tư 46/TT-BYT

Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu

Ngày 20/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 45/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ 06/02/2017), quy định danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

Tệp đính kèm: Thông tư 45/2016/TT-BYT

Thi thăng hạng viên chức y tế 2017 chưa cần có chứng chỉ bồi dưỡng

Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 44/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ 01-02-2017) về việc viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2017.

Tệp đính kèm: Thông tư 44/2016/TT-BYT

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp

Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/02/2017) Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Tệp đính kèm: Thông tư 43/2016/TT-BYT

Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 344/QĐ-UBND

Tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải y tế

Ngày 09/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn 98/UBND-MT v/v tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Công văn 98/UBND-MT

Luật Dược

Ngày 06/04/2016, Quốc hội ban hành Luật Dược số 105/2016/QH13 (có hiệu lực từ 1/1/2017).

Tệp đính kèm: Luật Dược số 105/2016/QH13

Về việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Ngày 15/09/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ 1/11/2016) quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Tệp đính kèm: Thông tư số 32/2016/TT-BYT

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

Ngày 22/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/9/2016), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, trong đó bổ sung điều kiện hoạt động và cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô.

Tệp đính kèm: Nghị định 118/2016/NĐ-CP

Vi phm v s dng hóa cht dit côn trùng pht đến 3 triu đng

Ngày 8/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016 (có hiệu lực từ 15/9/2016), về việc xử lý vi phạm trong việc sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không đúng nội dung hướng dẫn ghi trên bao gói gây nguy hiểm cho người, động vật và làm ô nhiễm môi trường.

Tệp đính kèm: Nghị định 115/2016/NĐ-CP

Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 1/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tệp đính kèm: Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Tệp đính kèm: Nghị định số 98/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Tệp đính kèm: Nghị định số 93/2016/NĐ-CP

Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Tệp đính kèm: Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Tệp đính kèm: Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

Tệp đính kèm: Nghị định số 75/2016/NĐ-CP

Về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị đinh số 67/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Tệp đính kèm: Nghị đinh số 67/2016/NĐ-CP

Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Ngày 16/5/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2659/UBND-MT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất thải y tế.

Tệp đính kèm: Văn bản số 2659/UBND-MT

Về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày 15/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) Về quản lý trang thiết bị y tế.

Tệp đính kèm: Nghị định số 36/2016/NĐ-CP

Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Ngày 05/05/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/07/2016) Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

Tệp đính kèm: Thông tư số 10/2016/TT-BYT

Về “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”

Ngày 5/4/2016, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của tỉnh đã ban hành kế hoạch số 36/KH-BCĐ triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 với chủ đề “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 36/KH-BCĐ

Về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Ngày 29/02/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/05/2016) Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

Tệp đính kèm: Thông tư số 05/2016/TT-BYT

Về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Ngày 26/02/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/05/2016) Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Tệp đính kèm: Thông tư số 04/2016/TT-BYT

Về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Ngày 28/1/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 15/03/2016) Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

Tệp đính kèm: Nghị định số 09/2016/NĐ-CP

Về thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc

Ngày 29/10/2015, Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC (có hiệu lực từ 1/3/2016) về thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.

Tệp đính kèm: Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 16/11/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BYT (có hiệu lực 01/01/2016) Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tệp đính kèm: Thông tư số 40/2015/TT-BYT

Về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế

Ngày 9/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3528/QĐ-UBND Về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3528/QĐ-UBND

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT

Ngày 26/8/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 919/QĐ-BHXH (có hiệu lực từ ngày 1/10/2015) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH; Quyết định 1399/QĐ-BHXH; Quyết định 488/QĐ-BHXH.

Tệp đính kèm: Quyết định 919/QĐ-BHXH

Tệp đính kèm: Quyết định 01/QĐ-BHXH

Tệp đính kèm: Quyết định 1399/QĐ-BHXH

Tệp đính kèm: Quyết định 488/QĐ-BHXH

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015

Ngày 11/08/2015, Liên Bộ Tài chính - Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 117 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015 (có hiệu lực từ 1/10/2015).

Tệp đính kèm: Thông tư liên tịch số 117/TTLT-BTC-BYT

Tệp đính kèm: Thông tư số 113/2013/TTLT-BTC-BYT

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

Ngày 10-7-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1976/QĐ-UBND

Khám bệnh ngày lễ vẫn được hưởng bảo hiểm

Ngày 2/7/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015//TTLT-BYT-BTC (có hiệu lực từ 1/9/2015) sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Tệp đính kèm: Thông tư liên tịch số 16/2015//TTLT-BYT-BTC

Tệp đính kèm: Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”, “Thầy thuốc Nhân dân”

Ngày 5/5/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/6/2015) quy định về tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" quy định, danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” được xét tặng cho các thầy thuốc đạt 5 tiêu chuẩn theo quy định. Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” được xét tặng cho thầy thuốc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” và đạt thêm 4 tiểu chuẩn theo quy định.

Tệp đính kèm: Nghị định số 41/2015/NĐ-CP

Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

Ngày 11/3/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Tệp đính kèm: Quyết định số 661/QĐ-UBND

Nguồn: chinhphu.vn, Bộ Y tế - Cục Quản lý khám chữa bệnh,

Cổng thông tin điện tử Bộ LĐ-TB&XH, QNP

 

.
.
.
.