Các chính sách về thông tin - truyền thông, báo chí - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các chính sách về thông tin - truyền thông, báo chí

;

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông.

Ngày 05/03/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/04/2019, thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tệp đính kèm: Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT ngày 05/03/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 và thay thế Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 13/04/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

Tệp đính kèm: Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Hướng dẫn một số nội dung thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Ngày 23/10/2018, Bộ Thông tin và truyền thông có văn bản số 3575/BTTTT-THH Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính Phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Tệp đính kèm: Văn bản số 3575/BTTTT-THH ngày 23/10/2018 hướng dẫn ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính Phủ

Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018, thay thế Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

Tệp đính kèm: Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy định về giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT Quy định mức cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập. Mức cước dịch vụ bưu chính theo Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/12/2018.

Tệp đính kèm: Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

Định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

Ngày 20/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình. Thông tư này quy định mức hao phí tối đa, trực tiếp trong sản xuất chương trình truyền hình, bao gồm: Hao phí nhân công (chưa bao gồm hao phí về di chuyển ngoài phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộng Trung ương mà cơ quan sản xuất chương trinh truyền hình đặt trụ sở); Hao phí về máy móc thiết bị (bao gồm máy móc, thiết bị dùng chung); Hao phí về vật liệu trong sản xuất chương trình truyền hình, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát sóng, hoặc đăng tải trên mạng internet theo quy định của pháp luật về báo chí. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

Định mức kinh tế- kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Ngày 29/03/2018, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTTTT Quy định về định mức kinh tế- kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/06/2018.

Tệp đính kèm: Thông tư số 01/2018/TT-BTTT ngày 29/03/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2018, thay thế các quy định về tiêu chuẩn viên chức của các chức danh được quy định tại Quyết định số 428/TCCP-CV ngày 02/06/1993 của Bộ trưởng- Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính Phủ; thay thế các quy định về ngạch công chức, viên chức tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ Nội vụ.

Tệp đính kèm: Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình.

Ngày 22/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTTTT quy định "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Tệp đính kèm: Thông tư số 34/2017/TT-BTTTT ngày 22/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Ngày 12/09/2017 Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác báo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2017, thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BBCVT ngày 11/9/2006 của Bộ Bưu chính- Viễn thông.

Tệp đính kèm: Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/09/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính

Ngày 1/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3408/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

Tệp đính kèm: Quyết định 3408/QĐ-UBND

Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

Tệp đính kèm: Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kế hoch Hp tác truyn thông vi các cơ quan báo chí, truyn thông

Ngày 9/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 4174/KH-UBND về việc kế hoạch Hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí, truyền thông năm 2017.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 4174/KH-UBND

Quy chế t chc và qun lý hot đng ca Cng thông tin đin t tnh

Ngày 7/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2187/2017/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 2187/2017/QĐ-UBND

Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Ngày 19/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/07/2017) Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Tệp đính kèm: Nghị định 66/2017/NĐ-CP

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2017

Tệp đính kèm: Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin

V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1428/QĐ-UBND v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 1428/QĐ-UBND

Ngày 24/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tệp đính kèm: Nghị định 49/2017/NĐ-CP

Về duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 2664/KH-UBND về duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông năm 2017.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 2664/KH-UBND

Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.

Ngày 08/02/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 08/2017/TT-BTTTT Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/03/2017.

Tệp đính kèm: Nghị định số 08/2017/TT-BTTTT ngày 08/02/2017 của Chính Phủ.

Đổi mã vùng điện thoại cố định cả nước

Ngày 21/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2036/QĐ-BTTTT về việc chuyển đổi mã vùng viễn thông, việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ diễn ra ba giai đoạn, bắt đầu từ tháng 2-2017 đến tháng 7-2018.

Tệp đính kèm: Quyết định 2036/QĐ-BTTTT

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 30/03/2017) Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tệp đính kèm: Nghị định số 09/2017/NĐ-CP

Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử

Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 30/03/2017) Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.

Tệp đính kèm: Nghị định số 08/2017/NĐ-CP

Hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

Tệp đính kèm: Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT

Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 26/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 25/02/2017) Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tệp đính kèm: Quyết định 55/2016/QĐ-TTg

Về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Ngày 14/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/12/2016) Về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Tệp đính kèm: Nghị định số 142/2016/NĐ-CP

Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3314/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3314/QĐ-UBND

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 13/06/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 80/2016/ TTLT-BTC-BTTTT (có hiệu lực từ 31/07/2016) Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tệp đính kèm: Thông tư liên tịch số 80/2016/ TTLT-BTC-BTTTT

Về hoạt động nhiếp ảnh

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/08/2016) Về hoạt động nhiếp ảnh.

Tệp đính kèm: Nghị định số 72/2016/NĐ-CP

Chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Ngày 30/3/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Tệp đính kèm: Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT

Bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng

Ngày 19/11/2015, Quốc hội ban hành Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/07/2016).

Tệp đính kèm: Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí hành vi đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ

Ngày 27/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 1/8/2016) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí hành vi đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Tệp đính kèm: Nghị định số 49/2016/NĐ-CP

Về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình

Ngày 07/04/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV (có hiệu lực từ 25/05/2016) về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Tệp đính kèm: Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 06/04/2016, Quốc hội ban hành Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 (có hiệu lực 01/07/2018).

Tệp đính kèm: Luật Tiếp cận thông tin 104/2016/QH13

Luật Báo chí

Ngày 05/04/2016, Quốc hội ban hành Luật Báo chí số 103/2016/QH13 (có hiệu lực 01/01/2017).

Tệp đính kèm: Luật số 103/2016/QH13

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh

Ngày 22-12-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4183/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tệp đính kèm: Quyết định số 4183/QĐ-UBND

Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Ngày 24/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2015/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 15/11/2015) Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Tệp đính kèm: Nghị định 45/2015/QĐ-TTg

Về xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

Ngày 7/8/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1-10-2015) về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

Tệp đính kèm: Nghị định số 65/2015/NĐ-CP

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 12/3/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 666/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 666/2015/QĐ-UBND

Nguồn: chinhphu.vn, QNP

.
.
.
.