Chính sách về lao động và việc làm - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách về lao động và việc làm

;

Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Ngày 20/03/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Các văn bản có nội dung liên quan hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực từ 05/05/2019.

Tệp đính kèm: Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/03/2019, thay thế Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Tệp đính kèm: Nghị định số 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019 và áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Tệp đính kèm: Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.

Ngày 25/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Tệp đính kèm: Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.

Phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Ngày 11/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3122/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 3122/QĐ-UBND

Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 12/02/2017) Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Tệp đính kèm: Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 899/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm: Quyết định 899/QĐ-TTg

Về chính sách việc làm công

Ngày 20/04/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 15/06/2017) Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công.

Tệp đính kèm: Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH

Tăng cường công tác qun lý đi vi h, cá nhân kinh doanh

Ngày 29/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 8/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Tệp đính kèm: Chỉ thị số 8/CT-UBND

Kế hoạch phát triển nhà ở công nhân trong các Khu công nghiệp

Ngày 28/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1326/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công nhân trong các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020.

Tệp đính kèm: Quyết định 1326/QĐ-UBND

Quy chế làm việc của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động
 
Ngày 19/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 37/QĐ-HĐATVSLĐ về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Ninh.
 

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017

Ngày 11/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch 223/UBND-VX2 v/v Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Kế hoạch 223/UBND-VX2

Cp phéđưa lao động đi làm vi nước ngoài: 5 triu

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 259/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tệp đính kèm: Thông tư 259/2016/TT-BTC

H tr lao đng n mt vic làm

Ngày 17/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 152/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 4-12) quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới ba tháng.

Tệp đính kèm: Thông tư 152/2016/TT-BTC

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2017), Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tệp đính kèm: Nghị định số 153/2016/NĐ-CP

Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Ngày 13/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/8/2016) Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Tệp đính kèm: Nghị định số 53/2016/NĐ-CP

Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 13/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/8/2016) Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tệp đính kèm: Nghị định số 52/2016/NĐ-CP

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 13/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/8/2016) Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tệp đính kèm: Nghị định số 51/2016/NĐ-CP

Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 16/06/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 1/8/2016) về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Tệp đính kèm: Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/7/2016) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Tệp đính kèm: Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 25/06/2015, Quốc hội đã ban hành Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/07/2016).

Tệp đính kèm: Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Hỗ trợ huấn luyện người lao động

Ngày 15/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2016) quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Tệp đính kèm: Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

Quy định thi hành một số điều Bộ luật Lao động

Ngày 3/2/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (có hiệu lực  từ 1/4/2016) quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tệp đính kèm: Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Ngày 10/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg (có hiệu lực 01/02/2016) Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

Tệp đính kèm: Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Ngày 1/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/11/2015) Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Tệp đính kèm: Nghị định 85/2015/NĐ-CP

Chi phí cho người lao động đi công tác được trừ khi tính thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 6-8-2015) quy định: Tiền thuê tài sản, tiền thuế doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân khi thuê tài sản sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời, bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác - khoản chi phí này được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Tệp đính kèm: Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày 09/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2015.

Tệp đính kèm: Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

Điều chỉnh trợ cấp thất nghiệp

Ngày 31/7/2015, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 28/2015 quy định người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa bằng 5 lần lương tối thiểu. Trường hợp người lao động thuộc trường hợp thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng tối đa không quá 5 lần lương cơ sở.

Tệp đính kèm: Thông tư 28/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công trường từ 50 người phải có 01 cán bộ chuyên trách ATLĐ, VSLĐ

Ngày 18-6-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 5/8/2015) về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, Công trường xây dựng có từ 50 người trực tiếp làm việc trở lên phải có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động; công trường dưới 50 người thì cán bộ kỹ thuật thi công có thể kiêm nhiệm làm công tác này.

Tệp đính kèm: Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực kể từ ngày 8-8-2015 và các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-3-2015), hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Tệp đính kèm: Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

Nguồn: chinhphu.vn, VCCI, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo điện tử Người lao động

 
.
.
.
.