Chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu

;

Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Ngày 28/03/2019, Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/05/2019, bãi bỏ điểm b, khoản 1, khoản 2, Điều 6, Điều 7 của Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Ngưng hiệu lực thi hành một số Quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Ngày 08/03/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số Quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thông tư có hiệu lực từ ngyaf ký.

Tệp đính kèm: Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/03/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghị định về hoạt động viễn thám.

Ngày 04/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2019.

Tệp đính kèm: Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám

Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại. Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/02/2019, thay thế Thông tư số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tệp đính kèm: Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT Quy định Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/03/2019.

Tệp đính kèm: Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước.

Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2019, thay thế nội dung tương tự tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường.

Tệp đính kèm: Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên Môi trường

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên Môi trường

Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2019 thay thế các nội dung tương tự trong Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT ngày 08/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tệp đính kèm: Thông tư số 28/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Ngày 14/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2019, thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014; Bãi bỏ Điều 21 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tệp đính kèm: Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định giá tối đa Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 26/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy định giá tối đa Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong Quyết định số 2625/201/QĐ-UBND ngày 06/7/2017. Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.

Têp đính kèm: Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2625/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Biểu thuế bảo vệ môi trường

Ngày 26/9/2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQHXIV về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, Biểu thuế này sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Tệp đính kèm:Nghị quyết số 579/2018/UTVQHXIV ngày 26/09/2018 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3371/QĐ-UBND v/v Bãi bỏ Quyết định số 594/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 3371/QĐ-UBND

Dự toán: Duy trì, quản lý, vận hành Trung tâm điều hành và các trạm quan trắc môi trường tự động

Ngày 25/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Duy trì, quản lý, vận hành Trung tâm điều hành và các trạm quan trắc môi trường tự động của tỉnh năm 2017.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3266/QĐ-UBND

Thu phí thẩm định xử lý chất thải nguy hại

Ngày 13/6/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 59/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1-8-2017) quy định chế độ thu - nộp, mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Tệp đính kèm: Thông tư 59/2017/TT-BTC

Danh mục nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường sử dụng kinh phí chi sự nghiệp môi trường

Ngày 27/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường sử dụng kinh phí chi sự nghiệp môi trường, dự toán ngân sách tỉnh năm 2017.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1322/QĐ-UBND

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị đinh số 155/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/2/2017) Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tệp đính kèm: Nghị đinh số 155/2016/NĐ-CP

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2017) Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Tệp đính kèm: Nghị định số 154/2016/NĐ-CP

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 
Ngày 25/06/2015, Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, số 82/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/07/2016).

Tệp đính kèm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13

Luật Khí tượng thủy văn 
 
Ngày 23/11/2015, Quốc hội ban hành Luật Khí tượng thủy văn, số 90/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/07/2016).
 
 
Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 01/07/2016) Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tệp đính kèm: Nghị định số 60/2016/NĐ-CP

Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày 16/05/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT (có hiệu lực 01/07/2016) Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Tệp đính kèm: Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT

Về việc Phê duyệt dự án Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai

Ngày 4/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1357/QĐ-UBND

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 29/04/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT (có hiệu lực 15/06/2016) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Tệp đính kèm: Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 19/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 01/05/2016) Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Tệp đính kèm: Nghị định số 12/2016/NĐ-CP

Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg (có hiệu lực 05/03/2016) Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tệp đính kèm: Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg

Về triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Ngày 16-11-2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6970/KH-UBND về triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 6970/KH-UBND

Về việc Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Ngày 11-11-2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6861/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 6861/KH-UBND

Về việc Kiện toàn Tổ công tác để rà soát, cập nhật, điều chỉnh và thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh

Ngày 23-10-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3198/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Tổ công tác để rà soát, cập nhật, điều chỉnh và thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3198/QĐ-UBND

Về việc Giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2015

Ngày 11-8-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2015.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2350/QĐ-UBND

Quản lý chất thải, phế liệu

Ngày 24/4/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/6/2015) quy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

Tệp đính kèm: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP

Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 1/4/2015, tất cả các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác... đều phải đánh giá tác động môi trường.

Tệp đính kèm: Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Nguồn: QNP, chinhphu.vn

 
.
.
.
.