Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

;

 

Bí thư trao Quyết định thành lập Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ  tỉnh Quảng Ninh (24-1-2015)
Bí thư trao Quyết định thành lập Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh (24-1-2015)

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (17-1-2019). Ảnh: Nguyễn Dung
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (17-1-2019). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường (17-1-2019). Ảnh: Nguyễn Dung
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường (17-1-2019). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được xây dựng tại phường Minh Thành, TX Quảng Yên, trên diện tích gần 7ha (12-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được xây dựng tại phường Minh Thành, TX Quảng Yên, trên diện tích gần 7ha (12-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (4-2019). Ảnh: Thu Nguyệt
Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (4-2019). Ảnh: Thu Nguyệt

 

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Đỗ Phương
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Đỗ Phương

 

Lớp cao cấp lý luận hành chính năm học 2018-2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (4-2019). Ảnh: Thu Nguyệt
Lớp cao cấp lý luận hành chính năm học 2018-2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (4-2019). Ảnh: Thu Nguyệt

 

Lớp cao cấp lý luận hành chính năm học 2018-2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (4-2019). Ảnh: Thu Nguyệt
Lớp cao cấp lý luận hành chính năm học 2018-2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (4-2019). Ảnh: Thu Nguyệt

I- BAN GIÁM ĐỐC:

- Địa chỉ: Đường Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 033 3849 695

- Fax: 033 3849 695

- E-mail: tdtcbnvc@quangninh.gov.vn

II- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1- Chức năng:

- Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy.

- Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và một số lĩnh vực khác; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng và ứng dụng khoa học; tham mưu, triển khai xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

2- Nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Điều tra, nghiên cứu nhu cầu học tập tại chức bậc đại học, cao đẳng, nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của các ngành, các cấp, các địa phương, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các trường đại học mở các lớp đại học tại chức, cao học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức và đáp ứng yêu cầu học tập ngoại ngữ, tin học của xã hội.

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học vào thực tiễn; tham gia nghiên cứu các đề tài được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát hiện, đào tạo; tham mưu tuyển dụng, sử dụng và quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo QNP

 

.
.
.
.