Công tác quản lý và phát triển giáo dục ở Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công tác quản lý và phát triển giáo dục ở Quảng Ninh

;

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 12/02/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 99/QĐ-SGDĐT Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 740/QĐ-SGDĐT ngày 04/04/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tệp đính kèm: Quyết định số 99/QĐ-SGDĐT ngày 12/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh

Hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 23/11/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 3106/HD-SGDĐT Hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm: Văn bản số 3106/HD-SGDĐT ngày 23/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025".

Ngày 30/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về việc Triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025".

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 165/KH-UBND về việc Triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025“

Kế hoạch thanh tra năm 2019.

Ngày 19/11/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1794/QĐ-SGDĐT về Kế hoạch thanh tra năm 2019. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1794/QĐ-SGDĐT ngày 19/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Hạ Long phù hợp với những định hướng, chiến lược của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của xã hội.

Ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về Đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Hạ Long phù hợp với những định hướng, chiến lược của tỉnh, đáp ứng nhu cầu pháttriển thực tiễn của xã hội.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về Đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng đạo tạo ở trường Đại học Hạ Long phù hợp với những định hướng, chiến lược của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của xã hội.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điện tử trong các trường trung học từ năm 2018-2019.

Ngày 25/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2864/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điện tử trong các trường trung học từ năm 2018-2019.

Tệp đính kèm: Văn bản 2864/SGDDT-GDTrH ngày 25/10/2018 Hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điện tử trong các trường Trung học từ năm 2018-2019.

Hướng dẫn thực hiện một số hồ sơ, sổ sách, kế hoạch trong trường Trung học từ năm học 2018-2019.

Ngày 23/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2812/SGDDT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện một số hồ sơ, sổ sách, kế hoạch trong trường Trung học từ năm học 2018-2019.

Tệp đính kèm: Văn bản số 2812/SGDDT-GDTrH ngày 23/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện một số hồ sơ, sổ sách, kế hoạch trong trường Trung học từ năm học 2018-2019

Báo cáo tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2018.

Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 184/BC-UBND Báo cáo về tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2018.

Tệp đính kèm: Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2018

Hướng dẫn về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngày 28/09/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2550/QĐ-SGDĐT Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ Giáo dục và Đào  tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2550/QĐ-SGDĐT ngày 28/09/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý ổn định nền nếp hoạt động giáo dục đầu năm học, quản lý hiệu quả các dịch vụ giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Ngày 10/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6558/UBND-GD chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý ổn định nền nếp hoạt động giáo dục đầu năm học, quản lý hiệu quả các dịch vụ giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Tệp đính kèm: Văn bản 6558/UBND-GD của UBND tỉnh ngày 10/9/2018 v/v tăng cường công tác quản lý ổn định nền nếp hoạt động giáo dục đầu năm học, quản lý hiệu quả các dịch vụ giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.

Ngày 27/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 nhằm phát huy những kết quả của năm học trước và triển khai thực hiện có hiệu quả những Chỉ thị, Nghị quyết, của các cấp, ngành liên quan đến công tác giáo dục- đào tạo.

Tệp đính kèm: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/08/2018 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.

Kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 16/08/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/08/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường“ đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019.

Ngày 30/07/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1906/SGDDT-KHTC Thông báo chỉ tiêu Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 của tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Văn bản số 1906/SGDDT-KHTC ngày 30/07/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019

Phương án tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019.

Ngày 30/03/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1877/UBND-GD phê duyệ tPhương án tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019.

Tệp đính kèm: Văn bản số 1877/UBND-GD ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2018-2019.

.
.
.
.